Podstawową działalnością Zakładu Produkcyjnego jest produkcja środków żywienia zwierząt, w tym głównie premiksów, koncentratów oraz preparatów mlekozastępczych. Celem naszej firmy jest ciągłe podnoszenie zadowolenia naszych klientów, szczególnie w zakresie wysokiej jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów. Cel ten realizujemy między innymi poprzez wdrożenia i utrzymanie systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli ), opartego na normie PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności"Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego" oraz ISO 9001:2001 "Systemy zarządzania jakością - Podstawy iterminologia". Wszyscy pracownicy firmy są zaangażowani w produkcję i sprzedaż naszych produktów oraz w pomyślny rozwój współpracy z naszymi dostawcami i klientami. Pracownicy Zakładu Produkcyjnego zostali przeszkoleni w zakresie systemu HACCP i są świadomi zagrożeń, jakie zostały zidentyfikowane w całym procesie wytwarzania i wprowadzania do obrotu naszych produktów i jednocześnie odpowiadają za ichbezpieczeństwo żywnościowe. Polityka bezpieczeństwa żywnościowego jest rozpowszechniona i znana wśród wszystkich pracowników oraz podlega przeglądowi i uaktualnieniu w zależności od potrzeb. Zakład Produkcyjny ustanowił, udokumentował oraz utrzymuje system zarządzania HACCP w celu zapewnienia, że wszystkie znane potencjalne zagrożenia dotyczące zakresu wdrożonego systemu zarządzania HACCP zostały zidentyfikowane oraz, że wszystkie są pod kontrolą w taki sposób,iż produkty wprowadzane do obrotu nie stanowią zagrożenia. W przypadku stwirdzenia jakichkolwiek niezgodności jakościowych lub ilościowych dostarczonego przez nas produktu prosimy zgłaszać reklamacje na piśmie na karcie reklamacyjnej, którą można pobrać tutaj. Wypełnoną kartę prosimy przesłać na adres firmy.